GEBRUIKSVOORWAARDEN EN JURIDISCHE KENNISGEVING

 

De gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op **/**/****

 

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U GEBONDEN BENT AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

 

Welkom bij de gebruiksvoorwaarden voor de website van Hyundai Construction Equipment Europe (hierna 'we', 'wij' of 'HCEE'), die beschikbaar zijn via www.hyundai.eu ('de website'). Door gebruik te maken van deze website, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan de bepalingen en voorwaarden in deze gebruiksvoorwaarden. Wanneer u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u deze website niet gebruiken.

 

 

1. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment bij te werken of te wijzigen. Wanneer wij deze gebruiksvoorwaarden wijzigen, nemen wij deze wijzigingen op in het document en passen wij de datum 'laatst bijgewerkt' bovenaan op deze webpagina aan. Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden worden automatisch twee (2) dagen na de eerste plaatsing op deze website van kracht. Controleer deze gebruiksvoorwaarden af en toe op wijzigingen. Door deze website te blijven gebruiken nadat wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst, gaat u akkoord met deze wijzigingen.

 

Wij kunnen deze website op elk gewenst moment bijwerken. Hoewel wij ons best doen om de beschrijvingen van onze producten en gerelateerde diensten op deze website up-to-date te houden, dient u deze informatie te verifiëren bij uw plaatselijke dealer. U vindt uw dichtstbijzijnde dealer via http://www.hyundai.eu/en/dealers.

 

 

2. Omvang van het gebruik

U kunt kleine gedeelten van de productbeschrijvingen, overige gegevens, tekst, afbeeldingen, software, audio- en videobestanden en foto's op deze website ('inhoud') inzien, gebruiken en downloaden voor informatief, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u alle vermeldingen van auteursrecht, handelsmerken en overige eigendomsverklaringen intact houdt. U mag deze website of delen ervan niet wijzigen, weergeven of verspreiden zonder vooraf onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming te hebben gekregen.

 

3. Gedragsregels

Op bepaalde delen van deze website kunt u inhoud (zoals berichten en reacties) uploaden of op andere wijze met ons en andere bezoekers van de website communiceren. De volgende handelingen door elke gebruiker van deze website (u inbegrepen) worden beschouwd als een schending van deze gebruiksvoorwaarden:

(a) Het gebruik van de website voor frauduleuze of onwettige doelen die in strijd zijn met van toepassing zijnde wetgeving of richtlijnen;

(b) Het uploaden, posten, e-mailen of verspreiden van inhoud waarvoor u niet gerechtigd bent om deze te verzenden op grond van wetgeving of contractuele of fiduciaire relaties (zoals informatie uit voorkennis, informatie die vertrouwelijk is of onderhevig is aan een geheimhoudingsverklaring);

(c) Het uploaden, posten, e-mailen of verspreiden van informatie waarop eigendomsrechten van derden berusten (ongeacht of deze worden beschermd door het auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, publicatierecht of andere eigendomsrechten) zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van een dergelijk recht; personen van wie herhaaldelijk is geconstateerd dat zij de intellectuele eigendomsrechten van derden hebben geschonden, worden uitgesloten van toegang tot en gebruik van deze website;

(d) Het kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren voor commerciële doeleinden van delen van deze website, tenzij u de betreffende delen van de inhoud gebruikt conform de voorwaarden in de bovenstaande paragraaf Omvang van het gebruik;

(e) Het uploaden, posten, e-mailen of verspreiden van inhoud die onwettig, bedrieglijk, misleidend, kwaadwillend, vervalst, gestolen, dreigend, intimiderend, beledigend, obsceen, pornografisch, lasterlijk, raciaal of etnisch aanstootgevend is of inbreuk maakt op de persoonlijke privacyrechten van derden;

(f) Het opzettelijk vervalsen van kopteksten, manipuleren van identificatiekenmerken of het anderszins deelnemen aan activiteiten die bedoeld zijn om de identiteit of de contactgegevens van de gebruiker achter te houden of te verhullen;

(g) Het uploaden, posten, e-mailen of verspreiden van inhoud die softwarevirussen, achterdeurtjes (trap doors), hotkeys, tijdbommen of andere computercode bevat die is ontwikkeld om de werking van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, vernietigen of beperken;

(h) Het gebruik van apparaten, software of routines om (te proberen) de juiste werking van deze website te verstoren;

(i) Het gebruik van robots, spiders, ander automatische apparaten, programma's, algoritmes of methodologieën of gelijksoortige of gelijkwaardige handmatige processen voor het bewaken of kopiëren van webpagina's of overige inhoud zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijk toestemming;

(j) Het ondernemen van acties die, naar ons exclusief oordeel, een onredelijke of disproportioneel grote belasting van onze infrastructuur betekenen;

(k) Het versturen van ongevraagde commerciële berichten of uitingen in welke vorm dan ook (spam);

(l) Het decompileren, demonteren, terugwerkend ontwikkelen of overige pogingen om de broncode of handelsgeheimen van deze website te achterhalen; of

(m) Het assisteren van of toestemming verlenen aan personen om de hierboven beschreven activiteiten uit te voeren.

 

Elke gebruiker van deze website, u inbegrepen,

(a) Is verantwoordelijk voor de inhoud die hij of zij aanmaakt en instuurt op deze website en voor de gevolgen die het gebruik of het insturen ervan heeft;

(b) Is verantwoordelijk voor de verzekering dat de inhoud die de gebruiker via deze website verzendt en ontvangt, aan alle van toepassing zijnde wetgeving en richtlijnen (inclusief de wetgeving en richtlijnen die betrekking hebben op de export) en de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden voldoet; en

(c) Is verantwoordelijk voor de verzekering dat alle inhoud die de gebruiker naar deze website verzendt, correct, waarheidsgetrouw, up-to-date en compleet is.

 

Wij hebben het recht om inhoud te bewaren en om inhoud en de bron hiervan openbaar te maken indien wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer wij te goeder trouw oordelen dat dit bewaren of openbaar maken in redelijkheid noodzakelijk is om:

(a) Te voldoen aan de wet;

(b) Naleving van deze gebruiksvoorwaarden af te dwingen;

(c) Te reageren op claims dat inhoud inbreuk maakt op de rechten van derden, of

(d) De rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van gebruikers van de website, het publiek en onszelf te beschermen.

 

 

4. Bijdragen van gebruikers

Door inhoud (zoals reacties) in te dienen op deze website, verleent u ons het oneindige, onomkeerbare, wereldwijde, royaltyvrije, in sublicentie te geven (via meerdere lagen) recht om deze inhoud voor alle doelen te gebruiken, te reproduceren, in cache op te slaan, te bewerken, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven, te verspreiden en te verzenden, en doet u afstand van alle morele en publicitaire rechten op deze inhoud.

5. Controle van het gebruik

Wij voeren geen voorafgaande controle uit op de inhoud die u indient op deze website en zijn niet verantwoordelijk voor het bewaken, controleren of bewerken van dergelijke inhoud. Wij hebben het recht, zonder hiertoe verplicht te zijn, om de inhoud en het gebruik van deze website te controleren om de prestaties ervan te verbeteren, om te voldoen aan wet- en regelgeving en om vast te stellen of deze gebruiksvoorwaarden en overige van toepassing zijnde beleidslijnen en procedures van ons worden nageleefd. Wij hebben het recht om naar onze exclusieve oordeel te weigeren inhoud op deze website te plaatsen of deze te verwijderen, indien wij van oordeel zijn dat deze inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden of wanneer wij deze om welke reden dan ook anderszins verwerpelijk vinden, zonder dat dit enige aansprakelijkheid onzerzijds jegens u inhoudt. Wij zullen mogelijke schendingen onderzoeken wanneer informatie onder onze aandacht wordt gebracht die hiervoor voldoende aanleiding vormt.

 

 

6. Prijsbeleid

Wij kunnen beslissen om adviesprijzen of speciale actieprijzen voor onze producten en diensten te publiceren. Wij behouden ons het recht voor om productprijzen, specificaties of opties op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De verkopende dealer bepaalt de uiteindelijke verkoopprijs. De prijzen kunnen per land verschillen.

7. Specificaties

Bepaalde specificaties zijn gebaseerd op technische berekeningen en niet op daadwerkelijke metingen. De specificaties worden uitsluitend aangeboden ter vergelijking en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De specificaties van uw specifieke Hyundai-bouwmachine kunnen afwijken wegens normale variaties in het ontwerp, de productie, werkomstandigheden en overige factoren.

8. Intellectuele eigendom

Wij en/of onze licentiegevers bezitten alle intellectuele-eigendomsrechten op deze website. Deze website wordt beschermd door Belgische en internationale wetten op het auteursrecht. Tenzij uitdrukkelijk beschreven in bovenstaande paragraaf 'Omvang van het gebruik', mag u niet (a) de inhoud van deze website of (b) het ontwerp of de lay-out van deze website of afzonderlijke delen van het ontwerp of de lay-out van deze website bewerken, reproduceren, uitvoeren of weergeven.

9. Koppelingen

Deze website kan koppelingen bevatten naar websites die door derden worden beheerd. De websites waarnaar dergelijke koppelingen leiden, worden niet beheerd door HCEE en HCEE is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites waarnaar de koppelingen op deze website verwijzen. Dergelijke koppelingen houden niet in dat wij instemmen met materiaal op andere websites en wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor uw toegang tot websites waarnaar dergelijke koppelingen leiden. Wij bieden koppelingen naar andere websites aan voor het gemak van de gebruikers en de toegang tot andere websites waarnaar dergelijke koppelingen leiden, is voor uw eigen risico.

 

Tenzij anders bepaald in een schriftelijke overeenkomst tussen u en HCEE, mag u uw website koppelen aan de homepagina van deze website, op voorwaarde dat u zich houdt aan het volgende koppelingsbeleid: (i) elke koppeling naar deze website mag uitsluitend een tekstkoppeling zijn en moet duidelijk worden aangeduid als 'Website van Hyundai Construction Equipment'; (ii) het uiterlijk, de positie en overige aspecten van de koppeling mogen niet van dien aard zijn dat deze de goodwill beschadigen of verzwakken die verbonden is met de naam van HCEE; (iii) de koppeling moet 'wijzen naar' de URL www.hyundai.eu en niet naar andere pagina's binnen deze website; (iv) het uiterlijk, de positie en andere aspecten van de koppeling mogen niet de valse schijn wekken dat uw organisatie of instelling wordt gesponsord door, of verbonden of geassocieerd is met HCEE; (v) wanneer de koppeling wordt geselecteerd door een gebruiker, moet de koppeling deze website op een volledig scherm weergeven en niet in een 'frame' op de koppelende website, en (vi) wij behouden ons het recht voor om onze toestemming voor de koppeling op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken in te trekken.

10. E-mail

Bijdragen via e-mail over het internet zijn mogelijk niet beveiligd. Houd hiermee rekening voordat u persoonlijke of vertrouwelijke informatie verstuurt via e-mail.

11. Schendingen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn in alle opzichten onderhevig aan het Belgisch recht. HCEE behoudt zich het recht voor om bij schendingen van deze gebruiksvoorwaarden alle wettelijk beschikbare rechtsmiddelen in te zetten, inclusief het opschorten of blokkeren van uw toegang tot deze website. Hierbij wordt overeengekomen dat de bevoegde rechtbank daar is waar HCEE zijn officiële vestiging heeft. Wanneer één of meerdere bepalingen van de voorwaarden ongeldig of nietig worden, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de resterende voorwaarden.

Vragen

Neem contact met ons op wanneer u vragen hebt over onze gebruiksvoorwaarden.